menu - - -

Kerkenraad

Samenstelling kerkenraad

Om alle taken, die men tot het werkgebied van een kerkenraad rekent, naar behoren te kunnen uitvoeren is het wenselijk dat naast de predikant minimaal negen ambtsdragers actief deelnemen in de kerkenraad.
Bij voorkeur dienen de kernen gelijkelijk vertegenwoordigd te zijn.
Het moderamen (dagelijks bestuur) bestaat uit predikant, voorzitter en scriba (secretaris).
De kerkenraad vergadert als regel eenmaal per maand.

Tot de vergaderingen van de kerkenraad worden gemeenteleden en
andere belangstellenden als toehoorder toegelaten tenzij de
kerkenraad besluit een zaak in beslotenheid te behandelen.

Leden kerkenraad

Predikant
                                                                   vacant

consulent:
                                                                  ds. M. Wisse

Voorzitter kerkenraad:

dhr. A.E.M. van Leeuwen

Scriba:

dhr. B.C.P. Kindt
scribaPSS@protestantsegemeente.nl
tel: 0115-491954 / 06-21412874

Ouderlingen:                                                
                                                                   dhr. A.L. Eggebeen
                                                                   dhr. B.C.P. Kindt

 

Diakenen:                                                  

mevr. J. Verplanken– Meesen
mevr. M.P. Dieleman-Hamelink
dhr. P Koelewijn

Kerkrentmeesters:

dhr. A.E.M. van Leeuwen
dhr. A.J. Dieleman