menu - - -

beleidsplan diaconie

De diaconie is namens de gemeente geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld. Daarmee neemt ze verantwoordelijkheid voor de samenleving. 

In de dienst van de tafel van de Heer is  het delen aan de gemeente van brood en wijn een teken van het delen in de liefde van God en het delen van brood en wijn met de ander is een teken van het delen van liefde delen met de ander en God. 

De diaconie streeft ernaar dat mensen minder snel uit de boot vallen en streeft naar goede voorzieningen voor iedereen. De kerk steunt zo tal van mensen, wereldwijd en in Nederland, die in  moeilijke omstandigheden leven. Meestal met geld, maar vaak ook anders. Wereldwijd werkt de kerk aan hulpverlening en een rechtvaardige en duurzame samenleving.  

Onze diaconie is betrokken bij verschillende projecten in de regio: Classicale ZWOgroep, kerstactie van de gezamenlijke diaconieën, Inter-diaconaal overleg in de Kanaalzone. Ook onderhoudt de diaconie contact met Kerk en Vluchteling en de voedselbank. In onze eigen gemeente delen we kerst- en paasattenties rond aan alle oudere gemeenteleden. Landelijk sluit onze gemeente zich aan bij de projecten van Kerk in Aktie. 

Het jaardoel, waarvoor elke maand de opbrengst van één diaconale collecte wordt bestemd, heeft als doel de gemeente meer te betrekken bij de nood in de wereld. 

Alle activiteiten worden mogelijk gemaakt door de opbrengsten van de collecten en de rente van het vermogen. Een deel van het diaconaal vermogen is diaconaal belegd, dat wil zeggen dat het aan diaconale instellingen, zoals Oikocredit en Protestants Diaconaal Krediet Nederland , is uitgeleend tegen een laag rentepercentage.  

De komende periode willen we onderzoeken op welke wijze we het diaconale bewustzijn van onze gemeente kunnen vergroten. Het jaardoel zal daarbij het uitgangspunt zijn. Naast het informeren over en het collecteren voor het jaardoel, willen we daar ook diverse activiteiten aan koppelen, zodat meer mensen actief betrokken worden bij het diaconale werk. Hiervoor zijn we, gezien het kleine aantal diakenen, afhankelijk van de inzet en steun van de gemeenteleden.