menu - - -

Kerkrentmeesters

Als Kerkbeheer is het onze taak om de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente te scheppen en onderhouden.
Dit doen we door het:

 • meewerken aan het tot stand komen van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening
 • zorgdragen voor de geldwerving (bankrekening NL37ABNA 0481542620) via de actie Kerkbalans,
  verhuur van ruimtes, het ophalen van oud papier en de opbrengsten van het beschikbare vermogen
 • beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente
 • beheren en onderhouden van de roerende en onroerende zaken van de gemeente
 • beheren van de financiën van de gemeente
 • voeren van de ledenadministratie
 • bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek
 • in standhouden van diverse mogelijkheden voor het delen van informatie voor en over de gemeente,
  zoals het kerkblad “de Schakel” en de website
 • beheren van de archieven van de gemeente