menu - - -

Kerkenraad

Samenstelling kerkenraad

Om alle taken, die men tot het werkgebied van een kerkenraad rekent, naar behoren te kunnen uitvoeren is het wenselijk dat naast de predikant minimaal negen ambtsdragers actief deelnemen in de kerkenraad.
Bij voorkeur dienen de kernen gelijkelijk vertegenwoordigd te zijn.
Het moderamen (dagelijks bestuur) bestaat uit predikant, voorzitter en scriba (secretaris).
De kerkenraad vergadert als regel eenmaal per maand.

Tot de vergaderingen van de kerkenraad worden gemeenteleden en andere belangstellenden als toehoorder toegelaten tenzij de kerkenraad besluit een zaak in beslotenheid te behandelen.

Leden kerkenraad

Predikant
                                                                   vacant

consulent:

ds. M. Wisse

Voorzitter kerkenraad:

dhr. A. Haasnoot

Scriba:

dhr. A.E.M. van Leeuwen

scribaPSS@protestantsegemeente.nl

tel:06-51797968


Ouderling:                                                
                                                                    dhr. A.L. Eggebeen

 

Diakenen:                                                  

mevr. J. Verplanken– Meesen

dhr. A.F. de Bruijne

                                                                   dhr. L Koelewijn

Kerkrentmeesters:

dhr. A.E.M. van Leeuwen

dhr. A.J. Dieleman