menu - - -

Kerkenraad

Samenstelling kerkenraad

Om alle taken, die men tot het werkgebied van een kerkenraad rekent, naar behoren te kunnen uitvoeren is het wenselijk dat naast de predikant minimaal negen ambtsdragers actief deelnemen in de kerkenraad.
Bij voorkeur dienen de kernen gelijkelijk vertegenwoordigd te zijn.
Het moderamen (dagelijks bestuur) bestaat uit predikant, voorzitter en scriba (secretaris).
De kerkenraad vergadert als regel eenmaal per maand.

Tot de vergaderingen van de kerkenraad worden gemeenteleden en andere belangstellenden als toehoorder toegelaten tenzij de kerkenraad besluit een zaak in beslotenheid te behandelen.

 

Leden kerkenraa

Predikant:

vacant

consulent:

ds. M. Wisse

Voorzitter kerkenraad:

dhr. A. Haasnoot

Scriba:

dhr. A.E.M. van Leeuwen

aemleeuwen@zeelandnet.nl

tel:06-51797968

Ouderling:

dhr. A.L. Eggebeen

Diakenen:

mevr. J. Verplanken– Meesen

dhr. A.F. de Bruijne

Kerkrentmeesters:

dhr. A.E.M. van Leeuwen

dhr. A.J. Dieleman